Het college van Ouderling-Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Zij verkrijgt haar inkomsten uit:

  • vrijwillige bijdragen van de bij de Hervormde Gemeente geregistreerde doopleden en belijdende leden;
  • opbrengst collectes;
  • giften;
  • verhuur van kerkelijke gebouwen;
  • rente van spaarrekeningen;
  • legaten en donaties.

Het bankrekeningnr. van de Kerkrentmeesters is: NL26 RABO 0373 7267 16

De uitgaven bestaan uit:

  • kosten gebouwen: onderhoud, energie, afschrijving;
  • salarissen: predikant, koster, kerkmusicis;
  • beheer en administratie;
  • overige kosten: kosten kerkdiensten, verplichtingen PKN.

Onze gemeente is een ANBI erkende instelling, dwz giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie over ANBI: klik hier

kerk 014 zomer no 250x375 q60

Van de totale inkomsten vormen de vrijwillige bijdragen een zeer belangrijk gedeelte. De bijdrage kan men overmaken op het rekeningnummer dat hierboven is vermeld. Jaarlijks kan men de hoogte van de bijdrage, alsmede de betalingswijze, aangeven op de antwoordstrook die men vindt in de enveloppe van de actie kerkbalans. Deze actie wordt jaarlijks omstreeks eind januari georganiseerd. Veel vrijwilligers brengen het informatiemateriaal weg en halen vervolgens enkele dagen later uw antwoord in een gesloten enveloppe weer op.

De financiële administratie wordt gevoerd door kantoor Kerkelijke Administratie in Emmen. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgemaakt. Medio maart wordt op een gemeenteavond verslag gedaan van de financiële resultaten van het voorgaande jaar.

Naast de bedragen vanuit de kerkelijke gemeente, zijn er middelen die door de Stichting Vrienden van de Kerk worden ingebracht. De inkomsten van deze stichting zijn speciaal bedoeld voor het onderhoud van de buitenkant van het kerkgebouw. Voor informatie over deze stichting: zie Vrienden van de Kerk

Vrijwillig?
Omtrent het begrip 'vrijwillig' leven nogal wat misverstanden. Lidmaatschap van een kerkelijke gemeenschap kan, evenals dat van een vereniging, niet vrijblijvend zijn. Hoewel de vergelijking met een willekeurige vereniging nogal mank gaat, bij een vereniging betaalt men contributie om de verenigingsactiviteiten in stand te houden. Dit geldt ook voor de kerk. Het in stand houden van pastoraat en erediensten kost wel degelijk geld, dat door de leden moet worden opgebracht. Het begrip 'vrijwillig' moet in verband gebracht worden met het zelf bepalen hoe hoog de bijdrage zal zijn, niet of men wel of niet zal bijdragen!

Aan het ingeschreven staan zijn sowieso kosten verbonden, die minimaal ca. € 50 per jaar bedragen. We gaan er daarom vanuit dat  men tenminste dit bedrag bijdraagt.